Política
de privacitat

La pàgina web www.genefarm.com pot esser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, perquè se li puguin prestar diferents serveis a través de la web, serà necessari que l’usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A conseqüència de l’accés dels usuaris a la web www.genefarm.com s’ha generat un fitxer de dades de caràcter personal que és titularitat de Gene Farm S.L.

Li comuniquem que Gene Farm S.L., amb domicili al Carrer Olot, 2 (0850 Vic) és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

Gene Farm S.L. l’informa que les seves dades únicament seran comunicades a tercers en els supòsits d’obligació legal.

En compliment de la normativa vigent, Gene Farm S.L. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.
L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de Gene Farm S.L genefarm@genafarm.com

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Gene Farm S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines.